Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.
 
Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu.
 
Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu (dále jen "zákon"), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení
a) o jiných vykonávaných činnostech,
b) o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c) o příjmech, darech a závazcích.
 
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech ddarech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30. dnů od ukončení výkonu funkce. Vymezení, kdo je dle zákona veřejný funkcionář, je v § 2 zákona.
Oznámení se podávají pouze na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.
 
Nahlížení do registru
Každý má právo nahlížet do registru oznámení, a to na základě písemné žádosti. Náležitosti jsou uvedeny v § 13 odst. 2 zákona. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu, který má náležitosti dle § 13 odst. 4 zákona.
Žádost lze podat:
a) osobně,
b) elektronicky do e-podatelny (urad-obce/e-podatelna/)
c) vstup do registru (http://kopidlo.centralni-adresa.net/)
 
K nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě je nutno získat uživatelské jméno a přístupové heslo. K tomu je nutné vyplnit žádost, která obsahuje:
a) jméno a příjmení žadatele,
b) datum narození žadatele,
c) místo trvalého pobytu žadatele.
 
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.
Po obdržení přihlašovacího jména a hesla je možné se k registru přihlásit.
Vedení registru zabezpečují evidenční orgány (§ 14 zákona).
 

Aktualizováno v Kopidle dne 01.06.2012